Wednesday, 01/04/2020 - 21:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nguyễn Tất Thành

BÀI TẬP ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG DỊCH Covid 19 - Môn Tiếng Anh lớp 3

Lớp 3 – Theme 5 – Toys -LISTENING

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick .There is one example.

   

Example:

A.

B.

 

1. A.

B.

2. A.

B.

3. A.

B.

4. A.

B.

5. A.

B.

 

Task 2. Listen and tick  or cross . There are two examples.

   

Examples:

A.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

 

    

 

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

   

A.

B.

C.

D.

E.

 

F.

– The end –

II. Đáp án

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick .There is one example.

Key: 1. A 2. B 3. A 4. A 5. B

Hello. This is Tieng Anh 3. Unit 15. Listening Test.

  1. 1. Listen and tick. There is one example.

(G): I have a doll.

(G): I have a doll.

Can you see the tick? This is an example. Now you listen and tick the box.

1. (B): Tony has a new car.

2. (G): Tom has a yo-yo.

3. (B): Hey! I have a new boat!

4. (B):Look! We have a red kite.

5.(G): I have a robot on the shelf.

Now listen again.

That is the end of Task 1.

Task 2. Listen and tick  or cross . There are two examples.

Key: 1.  2.  3.  4.  5.

Task 2. Listen and tick or cross. There are two examples.

A.

(G): That’s my doll.

(B): Wow, it is nice.

(G): That’s my doll.

(B): Wow, it is nice.

Can you see the tick?

B.

(G): That’s my ball.

(B): Wow, it is nice.

(G): That’s my ball.

(B): Wow, it is nice.

Can you see the cross? These are two examples.

Now you listen and tick or cross.

1. (G): Do you have a plane?

(B): No, I don’t.

2. (G): Quan, do you have a ship?

(B): Yes, I do. Let’s play it now.

3. (B): Linda, do you have a poster?

(G): Yes, I do.

4. (G): Do you have a yo-yo?

(B): Yes, I do. A small yo-yo. Come and play with me!

5. (B): Linda, do you have a doll?

(G): Yes, I do. Here it is.

Now listen again.

That is the end of Task 2.

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

Key: 1. E 2. F 3. D 4. C 5. B

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

(G): Does your brother have any kites?

(B): Yes, he does. He has one kite.

(G): Does your brother have any kites?

(B): Yes, he does. He has one kite.

Can you see number 0 in the box of Picture A?

This is an example. Now you listen and number.

1. (G): Mai’s brother has a big toy shop!

There is a big plane there.

2. (B): Does your brother have robots?

(G): Yes, he does. He has a lot.

3. (G): Does he have any cars?

(B): Yes, he does. He has a lot.

4. (B): Look! Your sister has a lot of toys.

(G): Yes, she does. She has a big yo-yo.

5. (G): Does she have any balls?

(B): Yes, she does. She has four big balls.

Now listen again.

That is the end of Task 3.

*********************************************

Lớp 3 - Unit 15 Do you have any toys?|READING AND WRITING | Sách Mềm

Toggle navigation  

  1. Đề kiểm tra
  2. Lớp 3
  3. Unit 15 Do you have any toys? - READING AND WRITING

 Tạo đề khác

 In

Full name: ………………………………………..

Class: ………………………………………………

ENGLISH LANGUAGE TEST

Time: 15 minutes

I. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

   

Example:

botro→ r o b o t

 

1. btolofal → f_ _ _ _ _ _ _

2. yots → t_ _ _

3. tike → k_ _ _

4. arc → c_ _

5. uzlzep → p_ _ _ _ _

 

 

 

Task 2. Look and read. Put a tick  or a cross  the box. There are two examples.

   

Examples:

A.  That’s my doll.

B.  That’s my car.

 

 

1.  There are three planes on the shelf.

2.  Nam and Mary have a toy car.

3.  Tony has a ball and a kite.

4.  They don’t have a puzzle.

5.  Mary doesn’t have a yoyo.

 

 

Task 3. Read and complete. There is one example.

   

doll

do

yes

shelf

have

game

 

Mary: What’s this, Linda?

Linda: It’s a (0) doll. Do you (1)_______ a doll?

Mary: (2)______, I do. I have two. Let’s play a (3)_______.

Linda: No, thanks. (4)________ you have a yo-yo?

Mary: No, I don’t, but Tom has one on the (5)_____.

 

– The end –

manual page break

Đáp án

I. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Key: 1. football 2. toys 3. kite 4. car 5. puzzle

Task 2. Look and read. Put a tick  or a cross  the box. There are two examples.

Key: 1.  2.  3.  4.  5.

Task 3. Read and complete. There is one example.

Key: 1. have 2. Yes 3. game 4. Do 5. shelf

×Close

Report

Close

Submit

×

 

 Giới thiệu   Hướng dẫn

undefined

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 215
Hôm qua : 84
Tháng 04 : 215
Năm 2020 : 7.916